Skip to content

Shikaku Puzzle 🕹ī¸ Logic Game Online

Looking for shikaku puzzle? Shikaku also known as Rectangles game is a logic puzzle game where you fill a grid with numbers, dividing the area into rectangles based on numerical clues, challenging your puzzle-solving skills. We are going to explain to you what the sikaku consists of, how to download it and why play Sikaku Game Online.

Index

  Shikaku Game

  This is another version of the popular word game Wordle. Every day, will challenge you with a new puzzle. You can play in daily mode with a new challenge every day or Unlimited Shikaku mode.

  If you need help to solve sikaku today, you can use this video tutorial of how to play shikaku 👇:

  RELATED:
  Shikaku examples â–ļī¸ How to play shikaku

  Shikaku Online

  This game doesn’t have a true mobile app. However, you can add still add link on your home screen. You can play sikaku online here:

  Do you want to play sikaku?

  â–ļī¸ How to play Shikaku

  • You have to divide the grid into rectangular and square pieces such that each piece contains exactly one number, and that number represents the area of the rectangle.
  • Desktop: Click and drag to draw a rectangle. Right click to remove a rectangle.
  • Mobile: Select a starting point then press where you want to draw a rectangle. Press and hold to remove a rectangle.

  Shikaku Rules

  Shikaku is played on a rectangular grid. Some of the squares in the grid are numbered. The objective is to divide the grid into rectangular and square pieces such that each piece contains exactly one number, and that number represents the area of the rectangle.

  Alternatives to Shikaku:

  Looking for Logic Puzzle? This page contains a collection of small one-player puzzle games. Here you will find a list of best Puzzle Games Online:

  F.A.Q. (Frequently Asked Questions)

  What is Shikaku Puzzle?

  The game Shikaku is an addictive logic puzzle where you fill a grid with numbers, dividing the area into rectangles based on numerical clues, challenging your puzzle-solving skills.

  How do you play Shikaku Puzzle?

  To play the Shikaku puzzle, you must fill a grid with numbers. Each number indicates how many cells the rectangle containing that number should have. Rectangles cannot overlap, and you must fill the entire grid following these rules.

  How many puzzles of Shikaku are there?

  The game Shikaku has various variants and grid sizes, resulting in a variety of types of Shikaku. Some popular versions include Shikaku 4×4, 6×6, 8×8, and more. Each variant presents a unique challenge and requires different strategies.